Pravidla soutěže na facebookové stránce V síti Ivana Langera

Pravidla soutěže na Facebookové stránce V síti Ivana Langera

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

Pořadatel soutěže

RiverSong s.r.o.
Budějovická 820/42, 140 00 Praha 4
www.riversong.cz

Tato soutěž není organizována společností Facebook (www.facebook.com)

Termín a místo konání soutěže

Soutěž bude zahájena 10.8.2020. v 06:55 a ukončena 17.8.2020 v 19:00 na území České republiky, a to výhradně prostřednictvím Facebookové stránky V síti Ivana Langera. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv ukončit, či prodloužit.

Soutěžní mechanismus

Vyhlášení soutěže

Soutěž bude vyhlášena prostřednictvím Facebookové stránky https://www.facebook.com/VsitiIvanaLangera/

Kdo se může zúčastnit

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm nebo s adresou na území České republiky. Účast v soutěži je dobrovolná.
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli soutěže, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké dle Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba ze soutěže vyloučená podle kritérií v předchozí větě, výhra se nepředá. Takový účastník je ze soutěže vyloučen a výhru obdrží nejbližší následující účastník, který úspěšně splnil podmínky soutěže na získání výhry.
Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Zapojení soutěžícího

Soutěžící pod vyhlašujícím příspěvkem v komentáři uvede, proč právě on výhru potřebuje. Každý soutěžící je oprávněn se do soutěže zapojit maximálně jednou, tj. vložit maximálně jeden komentář soutěžního charakteru. Nahráním soutěžního příspěvku uděluje soutěžící souhlas se zveřejněním soutěžního příspěvku a s uvedením jména autora na Facebookové stránce V síti Ivana Langera.

Soutěžící se alternativně může zapojit sdílením vyhlašujícího příspěvku, sdílení není podmínkou účastí v soutěži, zapojit se lze bez sdílení pouze komentářem dle předchozího odstavce.

Losování výherce

Výhercem se stávají:
1) 5 losováním vybraných lidí, kteří sdíleli soutěžní příspěvek. Losování provede zástupce společnosti RiverSong s.r.o.
O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků rozhoduje konečně a bez možnosti odvolání pořadatel soutěže.

Vyloučení soutěžících

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení jakýchkoliv vulgárních komentářů.
Pořadatel soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný soutěžní příspěvek mající za následek nemožnost jeho použití pro účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně soutěžícího.

Výhry

V rámci soutěže bude 5 výhercům předána následující cena:
Kniha "Šlehy V Síti" autora Ivana Langera s osobním věnováním autora dle přání výherce.

Předání výher

Po skončení soutěže bude každý výherce kontaktován nejpozději do 30 dnů pověřeným pracovníkem firmy RiverSong s.r.o. prostřednictvím účtu na Facebooku. Správná odpověď spolu se jménem výherce bude přitom uveřejněna na Facebookové stránce V síti Ivana Langera.
Výherce ztrácí nárok na výhru, pokud do 30 dnů od odeslání informační zprávy o výhře na tuto informaci nereaguje.

Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Pořadatel soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher.
Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.
Výhru z této soutěže nelze převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu.Soutěžící uděluje pořadateli pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na Facebookové stránce V síti Ivana Langera.

V Praze, dne 9.8.2020

Zpět do obchodu