Podmínky ochrany osobních údajů

UPOZORNĚNÍ: Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře v tomto e-shopu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

UPOZORNĚNÍ: Tento web používá soubory cookie (více informací najdete zde). Procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je CI Consult&Research s.r.o., IČ 24772461 se sídlem Jungmannova 29/19, 110 00 Praha 1 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Jungmannova 29/19, 110 00 Praha 1

Email: info@slehy.cz

Telefon: +420 221 506 750

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

5. V případě doplňujících dotazů ke zpracovávání osobních údajů je možné obrátit se na osobu pověřenou pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailové adresy info@slehy.cz, případně prostřednictvím zaslaného dopisu na adresu Jungmannova 29/19, 110 00 Praha 1 (adresováno k rukám společnosti CI Consult&Research s.r.o.).

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce nezískává Vaše osobní údaje od třetích osob. Pokud osoba, která provádí objednávku a uvádí osobní údaje třetí osoby (Vaše), také odpovídá za to, že třetí osoba (Vy) udělila ke zpřístupnění svých osobních údajů svůj souhlas.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení), kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, emailová adresa) a údaje nezbytné pro plnění smlouvy (číslo účtu).

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Vaším právem je namítat, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány jen v nutném rozsahu pro naplnění oprávněného zájmu
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností
 • po dobu 3 let od uzavření smlouvy mezi Vámi a správcem pro účely marketingu, neodhlásíte-li se ze zasílání obchodního sdělení
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 •  

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje zlikviduje a nebude dále uchovávat.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Správce je povinen a oprávněn osobní údaje předávat třetím stranám (příjemcům, např. zpracovatelům) na základě plnění svých zákonných povinností, z titulu plnění smluv, na základě svých oprávněných zájmů. Správce je povinen poskytovat osobní údaje orgánům státní správy, správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení a Policii České republiky. Správce předává osobní údaje dalším zpracovatelům:

 • podílejících se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy (Zásilkovna a.s., Česká pošta s.p.),
 • zajišťujících služby provozování e-shopu (Shoptet s.r.o.) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťujících marketingové služby (RiverSong s.r.o.).

 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. Uvedené právo na výmaz osobních údajů se nevztahuje na případy, kdy správce plní své právní povinnosti, z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby svých právních nároků. Uplatní-li správce své právo odmítnout Vaši žádost o výmaz osobních údajů, je povinen Vás ve lhůtě 1 měsíce o tomto rozhodnutí vyrozumět, své rozhodnutí řádně odůvodnit, a zároveň Vás informovat o jeho právech.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu v členském státě svého obvyklého bydliště, nebo místa, kde došlo k údajnému porušení chráněných práv ve vztahu k osobním údajům. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

3. Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu info@slehy.cz. Svá práva můžete uplatňovat taktéž zasláním dopisu na adresu na adresu Jungmannova 29/19, 110 00 Praha 1 (adresováno k rukám společnosti CI Consult&Research s.r.o.). Z důvodu ochrany Vašich osobních údajů nebude osoba pověřená pro ochranu osobních údajů poskytovat informace žadatelům v případě, že bude mít pochybnosti o jejich totožnosti. Pro možnost odstranit tyto pochybnosti je možné pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů kontaktovat osobně po předchozí dohodě.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

4. Správce přijal všechna potřebná opatření za účelem minimalizace rizika neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či neoprávněného zpracování.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 19.5.2020.

Zpět do obchodu